วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

ข้อควรพิจารณาในการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2559

รศ.ดร. ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เมื่อใกล้ถึงวันแรงงานก็มีเสียงเรียกร้องจากตัวแทนภาคแรงงานขอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ(ตามสัญญา)อีกแล้วครับคำถามก็คือถึงเวลาที่ค่าจ้างของลูกจ้างเอกชนหลังจากแช่แข็งมาแล้ว 3 ปีควรจะขึ้นได้หรือยัง  ที่จริงคงยังจำกันได้ว่าคณะกรรมการค่าจ้างแห่งชาติได้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทเท่ากันทั่วประเทศ ตั้งแต่ต้นปี 2556 หลังจากทดลองขึ้นเฉพาะ 7 จังหวัดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีเมื่อกลางปี 2555  โดยขอแช่แข็งค่าจ้างขั้นต่ำ ไปอีก 3ปี  แต่ถึงแม้ว่าค่าจ้างขั้นต่ำไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ค่าจ้างของแรงงานก็ยังเพิ่มอยู่ดีตามการขึ้นค่าจ้างประจำปี เช่น

              จากข้อมูลการสำรวจการมีงานทำของประชากรไตรมาส 3 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าค่าจ้างเฉลี่ยจะยังคงเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะช่วงปี 2556 ถึง 2557 เพิ่มขึ้นถึง 11.5% สำหรับแรงงานโดยทุกกลุ่มอายุ   ขณะที่แรงงานวัย 20-24 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานทำงานได้ไม่นาน  เงินเดือนเพิ่มขึ้น 9.7%  เช่นกัน สาเหตุที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงทั้งแรงงานโดยรวมและแรงงานใหม่ ก็เนื่องจากสถานประกอบการจำนวนมากยังขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้แรงงานแรกเข้ายังไม่ครบ จึงทยอยปรับขึ้นค่าจ้างค่อนข้างมาก

              อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่าจ้างเฉลี่ยของปี 2557 ถึง 2558 หลังสิ้นสุดข้อตกลงแช่แข็งค่าจ้างขั้นต่ำจะพบว่าค่าจ้างกลับมาสะท้อนความเป็นจริงของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ผลก็คือ ในภาพรวมทุกอายุค่าจ้างเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียง 1.7และกลุ่มแรงงานใหม่อายุ 20-24 ปี เพิ่มขึ้นเพียง 0.7เท่านั้น แต่ถ้าพิจารณาจากกลุ่มอายุ 15-19 ปี บางส่วนยังทำงานไม่เต็มที่ตามกฎหมาย ทำให้ค่าจ้างรายวันเฉลี่ยยังต่ำกว่า 300 บาท เนื่องจากใช้เงินเดือนหารด้วย 26 วันเหมือนกับกลุ่มอายุอื่นๆ

              สิ่งที่พอจะเห็นได้จากข้อมูลชุดนี้คือ ค่าจ้างปี 2556-57 ยังเพิ่มขึ้นถึง 8.3% เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มอายุอื่นๆ แม้แต่ปี 2557-58 อัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นเพียง 0.3% เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามกติกาเดิม คือ จะไม่ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจนกว่าจะถึงปี 2559 อย่างไรก็ตาม วันแรงงานปี 2558 จนถึงปลายปี 2558 กลุ่มตัวแทนสหภาพทางเลือกเคยขอให้ขึ้นค่าจ้างเป็น 360 บาทเท่ากันทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขเดิมตั้งแต่ต้นปี 2559 แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลผ่านคณะกรรมการค่าจ้างแห่งชาติเมื่อต้นปี 2559 ขอให้ชะลอการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับแรงงานแรกเข้า เนื่องจากสาเหตุหลักๆ มาจากสภาพทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการส่งออกและการขยายตัวของ GDP ยังอยู่ในระดับต่ำ กำลังผลิตด้านอุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับต่ำเพียง 60% เศษเท่านั้นเป็นต้น (ดูตารางที่ 1 ประกอบ)
ตารางที่ 1   ค่าจ้างเฉลี่ยของลูกจ้างเอกชน
ค่าจ้างของลูกจ้างเอกชน
รวมทุกอายุ
บาท/เดือน
บาท/วัน
Y-O-Y (%)
2556
10,539
418
11.5
2557
11,755
452
1.7
2558
11,956
460

อายุ 20-24 ปี
2556
8,363
321
-
2557
9,153
352
9.4
2558
9,221
355
0.7
อายุ 15-19 ปี
2556
6,511
250
-
2557
7,052
271
8.3
2558
7,075
272
0.3
ที่มา: NSO การสำรวจการมีงานทำของประชากรไตรมาส3

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 มีข้อเสนอจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีข้อเสนอต่อรัฐบาล ควรพิจารณาขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 5-7% แต่ให้ขึ้นไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่าถึงเวลาที่จะต้องพิจารณากันอย่างจริงจังว่าถึงเวลาที่ต้องขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำหรือยังโดยต้องพิจารณาปัจจัยด้านบวกและด้านลบให้รอบคอบก่อนจะพิจารณาขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอีกครั้ง ดังนี้
ปัจจัยด้านบวก
ปัจจัยด้านลบ
1. แรงงานมีเงินจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น กระตุ้นการบริโภคลูกจ้างเอกชน (เป็นไปตามสัญญาที่ทางราชการรับปากว่าจะรับพิจารณาเมื่อครบ 3 ปี) อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมถ้านายจ้างรับได้
1. เป็นภาระของนายจ้างถึงแม้แรงงานแรกเข้าอาจจะยังไม่มากเนื่องจากการผลิตชะลอตัว แต่จะมีผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรงงานของแรงงานเดิมพอควรที่ต้องขึ้นหนีไปด้วย
กระทบความสามารถในการแข่งขันของนายจ้างที่อยู่ในธุรกิจส่งออกซึ่งขีดความสามารถค่อนข้างต่ำ
กระทบ microenterprises ซึ่งยังปรับตัวไม่ได้บางส่วนยังมีอยู่อาจจะต้องปิดกิจการ
2. อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำจนถึงติดลบการขึ้นค่าจ้างจึงไม่กระทบเงินเฟ้อ
3. ชดเชยค่าครองชีพ ซึ่งน่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี ถึงแม้ว่าค่าจ้างขั้นต่ำถูก แช่แข็งอยู่ถึง 3 ปี (ประเด็นอยู่ที่ว่าค่าจ้างขึ้นเฉลี่ย 19%ในปี 2556 ประมาณ20ใน 2557 และ 9.4% ในปี 2558 ได้ชดเชยค่าจ้างที่เคยตาม productivity ไม่ทัน ในช่วงก่อนที่จะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทไปหรือยัง คำตอบ น่าจะชดเชยไปแล้วและยังเผื่อการแช่แข็งค่าจ้าง 2-3 ปีที่ผ่านมาไปแล้วอีกด้วย
2. ราคาสินค้าอุปโภค/บริโภค ที่อยู่นอกข่ายควบคุมของรัฐอาจจะเพิ่มมากขึ้น(เพียงได้ข่าวว่าจะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ)และไม่มีใครจะแก้ปัญหาการฉวยโอกาสนี้ได้จนถึงทุกวันนี้

4. อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำคงเดือดร้อนไม่มากถ้าจะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ
3. อาจจะมีผลส่งต่อไปถึงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ถ้าขึ้นค่าจ้างเท่ากันทุกจังหวั

4. เศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงถดถอยกำลังจะฟื้นตัวให้เวลาอีกหน่อยก็น่าจะเกิดผลดีในระยะยาว 

5. เราช่วยคนที่เป็นแรงงานในระบบ 9 ล้านคน แต่ผลกระทบไปถึงแรงงานนอกระบบจำนวนมากกว่า 20 ล้านคน ต้องพลอยรับกรรมกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามไปด้วย

6. ผู้ประกอบการที่แข็งแรงขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำมากๆอาจจะเป็นการเร่งให้มีการย้ายฐานการผลิตเร็วขึ้น

กล่าวโดยสรุปก็คือ เมื่อพิจารณาจากข้อดีข้อเสียข้างต้นก็พอจะตัดสินใจได้ว่า
1.        สำหรับปี 2559 เห็นด้วยบางส่วนกับข้อเสนอของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่จะให้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำประมาณ 5-7% แต่ไม่ขึ้นทั่วประเทศ กล่าวคือ เห็นด้วยกับการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแต่ผู้เขียนต้องการให้ขึ้นเพียง 7 จังหวัดที่เคยขึ้นไปเมื่อกลางปี 2555 ก่อนเช่น 15 บาท แล้วอาศัยข้อมูลของการสำรวจของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (คณะกรรมการค่าจ้าง) พิจารณาขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดที่มีค่าครองชีพสูง เช่น จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของต่างชาติมากๆ นอกเหนือจาก “ภูเก็ต” เช่น พัทยา (ชลบุรี) และเชียงใหม่ เป็นต้นให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำตามค่าครองชีพได้แต่ต้องปรึกษาคณะกรรมการค่าจ้างจังหวัดด้วย
2.        สำหรับปี 2560 คณะกรรมการค่าจ้างก็พิจารณาขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำไปเลยโดยอัตโนมัติจากฐานค่าจ้างเดิมของปี 2559 เช่น จังหวัดมุกดาหารมีดัชนีค่าครองชีพ 3% จากฐาน 300 บาทค่าจ้างขั้นต่ำปี 2560 ก็คือ 309 บาท
3.        สถานประกอบการตั้งแต่ ขนาดกลางและใหญ่ทุกแห่งกฎหมายต้องบังคับให้มีโครงสร้างค่าจ้างตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไปเพื่อมิให้สถานประกอบการเอาเปรียบลูกจ้างโดยอาศัยค่าจ้างขั้นต่ำเป็นบรรทัดฐานในการขึ้นค่าจ้างประจำปี
              ข้อเสนอที่กล่าวมามีเจตนารมณ์แต่เพียงต้องการให้พิจารณาปัจจัยแวดล้อมตามกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำให้ครบถ้วนรอบคอบทุกคนทราบดีว่าค่าจ้างขั้นต่ำอยู่บนพื้นฐานของไตรภาคีซึ่งถ้าไม่มีการเมืองเข้ามาแทรกทุกฝ่ายเจรจาอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้เหมือนกันเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันรับรองได้ว่าปี 2559 ตกลงเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำได้แน่นอน

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559

ข่าวเที่ยง NEWSROOM 12.00 น.ช่อง TV24 สถานีประชาชน วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2559

รายการห้องข่าว NEWSROOM 12.00 น. ประจำวันที่ 22  เมษายน พ.ศ.2559 ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังนี้

ฉบับเต็ม NEWSROOM 12.00


 ยิ่งลักษณ์ ขอให้ คสช.เปิดพื้นที่แสดงความเห็น


 เพื่อไทย ชี้ ทักษิณ รักประเทศเหมือนคนอื่น ยุติกล่าวหา 


 วัฒนา ซึ้งใจ น้องเฟย์สู้เพื่อพ่อ 


 วัฒนา เดินหน้าแสดงความเห็นทางการเมือง 


 อาการป่วย บรรหาร ยังอยู่ในขั้นวิกฤติ 


 จอน อึ๊งภากรณ์ ห่วง รธน.ทำบัตรทองถดถอย 


 กกต.นัดถก ม.62 พรบ.ประชามติ 26 เม.ย.นี้ 


 สัมภาษณ์ สมบัติ บุญงามอนงค์ ห้ามรณรงค์รับ-ไม่รับ รธน.กระทบลงประชามติอย่างไร 


 หมึกต่างสี สมรภูมิ ประชามติ 


 นักวิชาการ ชี้ เหมืองทองไม่คุ้มกับคุณภาพชีวิต ปชช. 


 ประวิตร พอใจผลงานตำรวจในรอบ 6 เดือน 


 รัฐบาลลุ้นเวิลด์แบงก์ขยับอันดับเอื้อธุรกิจ 


โคราชประกาศภัยแล้ง 15 อำเภอ - สุรินทร์เร่งช่วยภัยแล้ง - ชัยนาทแล้งหนักรอบ 30 ปี 


 24News Timeline 


และท่านสามารถรับชมข่าวสารรอบวันของรายการห้องข่าว NEWS ROOM ได้ทุกวันในช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น. และ 18.30 - 20.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TV24 สถานีประชาชน

ข่าวค่ำ NEWS ROOM 18.30 น.ช่อง TV24 สถานีประชาชน ประจำวันที่ 21 เมษายน 2559


รายการห้องข่าว NEWSROOM 18.30 น. ประจำวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559 ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังนี้


 รายงานสด ศาลทหารปล่อยตัว วัฒนา แล้ว วงเงิน 8 หมื่นบาท 


 ชาญวิทย์ ชี้ กรณี วัฒนา อาจทำให้เกิดอารยะขัดขืน 


 นพดล ยืนยัน ทักษิณ ไม่ได้อยู่เบื้องหลัง นศ. 


 นปช.แนะ กกต.อย่าให้ คสช.ชี้นำ 


 จาตุรนต์ ห่วง รธน.ละเมิดสิทธิฯรุนแรง 


 หวั่น ปราบปรามคนเห็นต่างเพิ่มชนวนขัดแย้ง 


 สนช.แยกเวทีคำถามพ่วง 


 สนช.รับหลักการกฎหมายวัตถุออกฤทธิ์ฯ 


 สัมภาษณ์ อุดมเดช รัตนเสถียร ความเห็นประชามติและ รธน. 


 เพื่อไทย ค้านรัฐเตรียมจัดเก็บภาษีบ้านและที่ดิน 


 สอท.เผย ส่งออกรถยนต์เดือน มี.ค.ทรุด 14.33% 


 ดัชนีสินค้าเกษตรฯ มี.ค.59 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 


 สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เชื่อ เศรษฐกิจไทยดีขึ้น 


 แล้งจัด น้ำตกคลองลานเหลือแค่ทรายและโขดหิน 


 ประยุทธ์ ยัน ไม่มีอุยกูร์ก่อเหตุในไทย 


 4 คนร้ายควบ จยย.ยิงกำนันดังปัตตานีเสียชีวิต 


 ตร.สงขลาคุมเข้ม 4 อำเภอเสี่ยงถูกปั่นป่วน 


 ศปถ.เผยสถิติอุบัติเหตุสงกรานต์ปี 59 เพิ่ม 


24News Timeline 


 รายงานสด ปล่อยตัววัฒนาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ 


และท่านสามารถรับชมข่าวสารรอบวันของรายการห้องข่าว NEWS ROOM ได้ทุกวันในช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น. และ 18.30 - 20.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TV24 สถานีประชาชน

ข่าวเที่ยง NEWSROOM 12.00 น.ช่อง TV24 สถานีประชาชน วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559


รายการห้องข่าว NEWSROOM 12.00 น. ประจำวันที่ 21  เมษายน พ.ศ.2559 ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังนี้


 กล่าวหา วัฒนา ขัด คสช.เคลื่อนไหวการเมือง 


ไฟเขียวจัดกิจกรรมชุมนุมร้องปล่อยตัว วัฒนา 


 แอมเนสตี้ เรียกร้องทางการไทยปล่อยตัว วัฒนา 


 ชินวัฒน์ ห่วงประเทศ หลังควบคุมตัว วัฒนา 


 ศิษย์หลวงตามหาบัว ประกาศคว่ำบาตร พล.อ.ประยุทธ์ 


 ศาลปกครองรับพิจารณาคดี ภุชงค์ ฟ้อง กตต.เลิกจ้าง


 ประยุทธ์ ไม่สนองค์กรต่างชาติ ย้ำเอาผิดคนเห็นต่าง 


 วิษณุ เตือน ต่อต้าน กรธ.อาจเข้าข่ายความผิด 


 หวั่นปราบคนเห็นต่าง เพิ่มชนวนความขัดแย้ง 


 ปชต.ใหม่ ชี้ ปิดกั้นความเห็นส่งผลเสียต่อ รธน.


 สัมภาษณ์ สดศรี สัตยธรรม วิเคราะห์กฎหมายประชามติบังคับใช้ ปชช.วางตัวอย่างไร 


 เดชรัตน์ ชี้ ข้อห้ามรณรงค์ส่งผลคนไม่ยอมรับ รธน. 


 เพื่อไทย ค้านรัฐเตรียมจัดเก็บภาษีบ้านและที่ดิน 


และท่านสามารถรับชมข่าวสารรอบวันของรายการห้องข่าว NEWS ROOM ได้ทุกวันในช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น. และ 18.30 - 20.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TV24 สถานีประชาชน

ข่าวค่ำ NEWS ROOM 18.30 น.ช่อง TV24 สถานีประชาชน ประจำวันที่ 20 เมษายน 2559รายการห้องข่าว NEWSROOM 18.30 น. ประจำวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2559 ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังนี้


 รายงานสด พลเมืองโต้กลับ จี้ รบ.ปล่อยตัว วัฒนา เมืองสุข 


 HRW กดดัน รบ.หยุดใช้อำนาจกับผู้เห็นต่าง


 สัมภาษณ์ สุณัย ผาสุข ฮิวแมนไรท์วอช ชวนพันธมิตรกดดันไทยปล่อย วัฒนา


 วีรดา ยื่น สถานทูต USA พร้อมสู้เพื่อพ่อวัฒนา 


 นักสันติวิธี ระบุ ยุค คสช.การละเมิดสิทธิฯเพิ่ม ย้ำ เขาอยากอยู่ยาว 


 ทหาร เผย คุมตัววัฒนานาน 7 วัน - นปช.ไม่ได้เข้าพบ 


 ภาคประชาชน ยื่น สอบ พรบ.ประชามติ ขัด รธน. 


 สัมภาษณ์ วรชัย เหมะ ไม่ควรปิดกั้นแสดงความเห็นต่อร่าง รธน. 


 รายงานพิเศษ วอน คสช.เปิดโอกาสผู้เห็นต่างวิพากษ์ รธน. 


 กรธ.อบรม อส.แจงร่าง รธน. 


 กกต.ประกาศวันออกเสียงประชามติ 7 ส.ค.59 


 นักวิชาการ จี้ อธิการฯมธ.ยุติอุทธรณ์คดี สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล 


 พบโรคพิษสุนัขบ้าระบาดทั่วประเทศ 


 รายงานพิเศษ ห้ามท้องถิ่นทำงานแทนปศุสัตว์ ต้นเหตุโรคพิษสุนัขบ้าระบาด 


 หัวหน้า คสช.ใช้ ม.44 ปลดอธิบดีกรมประมง 


 รมว.คลัง เผยเพิ่ม VAT หลัง ศก.ฟื้นในอีก 1-2 ปี 


 ภัยแล้งนครราชสีมา เขื่อน 5 แห่งวิกฤติหนัก 


 24News Timeline 


และท่านสามารถรับชมข่าวสารรอบวันของรายการห้องข่าว NEWS ROOM ได้ทุกวันในช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น. และ 18.30 - 20.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TV24 สถานีประชาชน

ข่าวเที่ยง NEWSROOM 12.00 น.ช่อง TV24 สถานีประชาชน วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2559


รายการห้องข่าว NEWSROOM 12.00 น. ประจำวันที่ 20  เมษายน พ.ศ.2559 ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังนี้


 วีรดา ยื่นสถานทูต USA พร้อมสู้เพื่อพ่อ วัฒนา 


 ศาลเลื่อนนัดคดีวัฒนา วิจารณ์ คสช.เพราะถูกคุมตัว 


 องค์กรสิทธิมนุษยชนเรียกร้องปล่อยวัฒนา 


 พลเมืองโต้กลับ รุกปล่อยตัววัฒนา เมืองสุข 


 สัมภาษณ์ สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ ความเห็น นศ.ต่อการควบคุมตัวบุคคลที่ไม่มีความผิด 


 หมึกต่างสี คุมตัว วัฒนา เมืองสุข สะท้อนปัญหาประชามติ 


กรธ.อัดคำถามพ่วงขัด รธน.


 ชวลิต ขอ กกต.งดดูงาน ตปท.ช่วงประชามติ 


 สดศรี เตือน 5 เสือ กกต.ปมดูงาน ตปท. 


 กรธ.ไม่ร่วม สนช.รณรงค์ประชามติ


 หอการค้าชงขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 


 ผู้รับเหมา ระบุ ธุรกิจก่อสร้างทรุดจนถึงกลางปี 


 ดัชนี เชื่อมั่นอุตฯ มี.ค.เริ่มฟื้นหลังลด 2 เดือนติด 


 24News Timeline 


 ภัยแล้งส่งผลกระทบสวนผลไม้ยืนต้นตาย 


และท่านสามารถรับชมข่าวสารรอบวันของรายการห้องข่าว NEWS ROOM ได้ทุกวันในช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น. และ 18.30 - 20.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TV24 สถานีประชาชน

ข่าวค่ำ NEWS ROOM 18.30 น.ช่อง TV24 สถานีประชาชน ประจำวันที่ 19 เมษายน 2559


รายการห้องข่าว NEWSROOM 18.30 น. ประจำวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2559 ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังนี้


 รายงานสด พลเมืองโต้กลับเรียกร้องปล่อย วัฒนา เมืองสุข 


 ทหารไม่เปิดสถานที่คุม วัฒนา 


 บุตรสาววัฒนา พร้อมสู้ไปกับพ่อ 


 นรินท์พงศ์ ชี้ สหภาพยุโรปจับตาการบังคับใช้กฎหมายกับผู้เห็นต่างในไทย 


 สัมภาษณ์ อังคณา นีละไพจิตร ประเด็นคุมตัววัฒนา ขัดหลังสิทธิมนุษยชนอย่างไร


 คสช.ชี้วัฒนา ทำผิดข้อตกลง 


 Free Wattana Muangsook กระหึ่มโซเชียลมีเดีย 


 พวงทอง ชี้ คสช.ห้ามโหวตโน ยิ่งทำลายความชอบธรรม 


 รายงานพิเศษ วอนรัฐเปิดกว้างรณรงค์ รธน. 


จตุพร ชี้ พ่อแต่งตั้งลูกรับราชการไม่ควรทำ 


 สัมภาษณ์ พล.อ.อำนวย ถิระชุณหะ ปลัด กห.ตั้งบุตรชายเป็นทหารเหมาะสมหรือไม่


 ซูจีเล็งสร้างสหพันธรัฐประชาธิปไตย 


 ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา-เพิ่มค่าลดหย่อน 


 ลดาวัลลิ์ จี้ รัฐบาล-คสช.แก้ปัญหาภัยแล้ง 


 ภัยแล้งทำถนนเลียบคลอง 5 ทรุดตัว 


 รายงานพิเศษ เปิดหลักฐานใหม่เอาผิดนายหน้า อผศ. 


 ภัยแล้งฉุดดัชนีความเชื่อมั่นลดลง 


 เจ้าชายอังกฤษเสด็จเปิดอาคารวัดไทยในอังกฤษ 


 24News Timeline 


และท่านสามารถรับชมข่าวสารรอบวันของรายการห้องข่าว NEWS ROOM ได้ทุกวันในช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น. และ 18.30 - 20.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TV24 สถานีประชาชน