วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สภาเกษตรกรเสนอ ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบคัดแยกคุณภาพของข้าวที่เสื่อมสภาพ รวมทั้งเข้ามีส่วนร่วมในการประมูลขายข้าว เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างโปร่งใส

                

              นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะ เป็นตัวแทนเกษตรกรในการหารือร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ ถึงแนวทางตรวจสอบคัดแยกคุณภาพข้าวในโกดังต่างๆ ทั่วประเทศที่เสื่อมสภาพ เพื่อการกำหนดแนวทางจัดประมูลข้าวเสื่อมสภาพอย่างเหมาะสม หลังจากมีกระแสสังคมแสดงความกังวลใจว่ารัฐจะได้รับความเสียหายจากเรื่องนี้   เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรอง ๔ ชั้น ๑๗ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

             นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กล่าว่าการหารือร่วมกันในครั้งนี้ เห็นว่าควรมีการดำเนินการนำร่อง เพื่อเรียนรู้การตรวจสอบคัดแยกคุณภาพข้าวที่เสื่อมสภาพ และแนวทางการประมูลขายข้าวอย่างเหมาะสม ว่าข้าวในโกดังเป็นข้าวสำหรับบริโภคได้ ใช้ทำอาหารสัตว์ สำหรับผลิตเอธานอล เป็นเชื้อเพลิง หรือเสื่อมสภาพโดยสิ้นเชิง โดยคัดเลือกจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดเป้าหมาย เพื่อนำร่องศึกษาดำเนินการในต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘  ซึ่งในมุมของเกษตรกรที่หารือกับรัฐนอกจากการจัดการข้าวที่มีอยู่ในโกดังอย่างไรให้รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ของเกษตรกร  เป็นสำคัญสูงสุดแล้ว ยังคิดไปถึงว่ารัฐจะจัดการข้าวเหล่านี้อย่างไรไม่ให้มีผลกระทบกับราคาผลผลิตข้าวในฤดูกาลผลิตปี 2558 นี้

              ภายหลังการหารือประธานสภาเกษตรแห่งชาติ ได้ยื่นหนังสือให้ข้อคิดเห็นถึงแนวทางดำเนินการเรื่องดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยประเด็นความเห็นที่สภาเกษตรกรแห่งชาติยึดมั่นมาตลอดคือการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกำหนดนโยบายและการวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมเพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร  จึงเห็นว่าจังหวัดใดที่มีโกดังเก็บข้าวควรให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นตัวแทนของเกษตรกรมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบคัดแยกคุณภาพของข้าวที่เสื่อมสภาพ รวมทั้งเข้ามีส่วนร่วมในการประมูลขายข้าวดังกล่าว เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดย  กระทรวงพาณิชย์ควรฝึกอบรมความรู้ด้านเทคนิควิธีการตรวจสอบคัดแยกคุณภาพข้าวให้ตัวแทนเกษตรกรก่อนดำเนินการ         

               ในส่วนของราคาข้าวในปีการผลิต ปี ๒๕๕๘ นี้ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ เสนอให้รัฐสำรวจข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตของประเทศผู้ผลิตที่เป็นคู่แข่งกับประเทศไทย เช่น เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง หรือปัญหาน้ำท่วม เป็นข้อมูลประกอบการแนะนำส่งเสริมเพื่อวางแผนการผลิตข้าวให้กับเกษตรกรของประเทศ ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น :