วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

มาดู 10 อันดับหน่วยงานรัฐเบิกจ่ายงบฯต่ำสุด ฉุดเศรษฐกิจไทย!


สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไม่เติบโต คือการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ไม่ตรงตามเป้าจากที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ ล่าสุด มีรายงาน ข่าวจากกระทรวงการคลัง  เปิดเผยกรณีนายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่งหนังสือถึงหัวหน้าทุกส่วนราชการ รวมถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัด กำกับดูแลส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพื่อกำชับให้ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ และผู้ว่าราชการจังหวัด/เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ พบว่า

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2558  ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557-13 มีนาคม 2558 กรมบัญชีกลางได้รายงานว่า หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ต่ำที่สุด 10 อันดับ คือ

อันดับที่ 1 กรมประชาสัมพันธ์ ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายแม้แต่บาทเดียว จากงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร 1,169 ล้านบาท

2.กรมการท่องเที่ยว เบิกจ่าย 6 หมื่นบาท คิดเป็น 0.05% จากงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร 1,384 ล้านบาท

3.สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เบิกจ่าย 8.34 ล้านบาท คิดเป็น 0.33% จากงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร 2,533 ล้านบาท

4.กรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย  เบิกจ่าย 52 ล้านบาท หรือ 1.40% จากงบลงทุนที่ได้รับ 3,765 ล้านบาท

5.กรมที่ดิน  เบิกจ่าย 74 ล้านบาท คิดเป็น 4.16% จากงบลงทุนที่ได้รับ 1,798 ล้านบาท

6.กรมการปกครอง  เบิกจ่าย 94 ล้านบาท คิดเป็น 7.86% จากงบลงทุนที่ได้รับ 1,204 ล้านบาท

7.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   เบิกจ่าย 586 ล้านบาท คิดเป็น 8.53% จากงบลงทุนที่ได้รับ 6,868 ล้านบาท

8.กรมราชทัณฑ์  เบิกจ่าย 122 ล้านบาท คิดเป็น 8.61% จากงบประมาณที่ได้รับ 1,423 ล้านบาท

9.กรมเจ้าท่า   เบิกจ่าย 337 ล้านบาท คิดเป็น 8.86% จากงบประมาณที่ได้รับ 3,813 ล้านบาท

และ 10.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เบิกจ่าย 1,578 ล้านบาท คิดเป็น 9.71% จากงบประมาณที่ได้รับ 16,253 ล้านบาททั้งนี้ หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบลงทุนได้สูงที่สุดคือ มหาวิทยาลัยมหิดล เบิกจ่ายได้ถึง 78.86% รองลงมาคือ ศาลยุติธรรมเบิกจ่ายได้ 69.10% สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  54.90% กองบัญชาการกองทัพไทย เบิกจ่าย 51.08%

ทีมข่าว TV24 สถานีประชาชน รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น :