วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สภานักศึกษาธรรมศาสตร์ แถลงการณ์ยึดมั่นหลักเสรีภาพ กังวลการควบคุมตัวนักศึกษาและประชาชนที่ร่วมกิจกรรมส่องแสงหากลโกงราชภักดิ์ พร้อมเรียกร้องให้ปล่อยตัว

แถลงการณ์สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เรื่อง การควบคุมตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สืบเนื่องจากการที่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ จำนวน ๔ คน ถูกควบคุมตัวระหว่างการจัดกิจกรรม “นั่งรถไฟ ไปอุทยานราชภักดิ์ ส่องแสงหากลโกง” อันได้แก่
๑. นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔
๒. นางสาวกรกนก  คำตา คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓
๓. นายสุกฤษฎ์  เพียรสุวรรณ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔
๔. นายศศวัชร์  คมนียวนิช คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ ๒
ด้วยเหตุนี้ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความยึดมั่นในหลักของสิทธิ และเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ดังนั้นสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอแสดงความกังวลใจต่อเหตุการณ์การเข้าควบคุมตัว                             นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จึงขอเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุม                 เพื่อเป็นการแสดงการเคารพต่อหลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของนักศึกษาและประชาชน

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
๗  ธันวาคม ๒๕๕๘

ไม่มีความคิดเห็น :