วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แถลงการณ์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนต่อการคุกคามนายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์และครอบครัว ชี้ จนท.ผิดกฎหมายทั้งไทย-เทศ

แถลงการณ์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนต่อการคุกคามนายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์และครอบครัว       ตามที่นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ ประกาศจะเดินทางไปจัดกิจกรรมที่อุทยานราชภักดิ์ในวันที่ 7 ธันวาคม 2558 ทำให้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เจ้าหน้าที่ทหารได้ติดต่อไปยังนายสิรวิชญ์ให้ยกเลิกกิจกรรมและขอให้เข้าไปพบ แต่นายสิรวิชญ์ไม่ได้เข้าพบและขาดการติดต่อไป เจ้าหน้าที่ทหารจึงเดินทางไปพบมารดานายสิรวิชญ์ที่บ้านพักขอให้มารดาห้ามนาย สิรวิชญ์จัดกิจกรรมพร้อมทั้งกล่าวในทำนองข่มขู่ว่า หลังจากนี้หากมีอะไรเกิดขึ้น จะมาว่าพวกเขาไม่ได้ ล่าสุดเช้าวันที่ 6 ธันวาคม 2558 เจ้าหน้าที่ทหารได้ติดต่อมารดาของนายสิรวิชญ์ให้ไปพบยังค่ายทหารในช่วงบ่าย ของวันนี้
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เห็นว่าพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ทหารเป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบฉบับที่ 3/2558 ได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยเรียกให้บุคคลใดมารายงานตัว หรือมาให้ถ้อยคําในเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความผิดต่อองค์พระมหา กษัตริย์ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศหรือคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคําสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเท่านั้น
ดังนั้นหากมีการควบคุมตัวมารดานาย สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ เนื่องจากต้องการยับยั้งไม่ให้นายสิรวิชญ์การเดินทางไปยังอุทยานราชภักดิ์ ซึ่งไม่เข้าข่ายการกระทำความผิดใดๆใน 4 ประเภทดังกล่าวข้างต้นนั้น ย่อมเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ฐานอำนาจตามกฎหมายรองรับการกระทำดังกล่าว นอกจากนี้การกระทำดังกล่าวยังเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 157 เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 309 และมาตรา 310 ความผิดต่อเสรีภาพ และเป็นการควบคุมตัวบุคคลโดยอำเภอใจอันขัดต่อข้อ 9 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งบุคคลใดเพื่อประโยชน์ผู้ถูกคุมขังสามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยตัว เนื่องจากการควบคุมตัวไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 90 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจึงขอเรียก ร้องให้เจ้าหน้าที่ทหารยุติการคุกคามประชาชน โดยการอ้างอำนาจตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/58 ซึ่งออกตามความมาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2557 อย่างไม่มีขอบเขตในทันที
ด้วยความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพ

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ไม่มีความคิดเห็น :