วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

มาแล้ว! กสม.แถลงการณ์ปมจ่านิวไปราชภักดิ์ แนะการใช้สิทธิเสรีภาพต้องสุจริตใจ วอนเจ้าหน้าที่ยึดกฎหมาย

แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
เรื่อง  กรณีอุทยานราชภักดิ์

สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีการจัดิจกรรมนั่งรถไฟไปอุทยานราชภักดิ์ ส่องแสงหากลโกง  เพื่อเดินทางไปตรวจสอบการทุจริตในการสร้างอุทยานราชภักดิ์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 จากนั้นถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคุมตัวไป เพื่อทำความเข้าใจ โดยทั้งหมดได้รับการปล่อยตัวในวันเดียวกันดังปรากฏเป็นข่าวแล้ว นั้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใย โดยยึดหลักความเป็นกลาง  อิสระ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบัติ และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดแนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหา เคารพสิทธิซึ่งกันและกันมาโดยตลอด  จึงขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงและปฏิบัติต่อกรณีดังกล่าว  ดังนี้

1.       รัฐบาลควรกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสถานการณ์ โดยยึดหลักรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมาย ตลอดจนกติการะหว่างประเทศ และหลักขันติธรรม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย   บนพื้นฐานการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน  
2.      การใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของกลุ่มบุคคลสมควรแสดงออกด้วยความรอบคอบ
และสุจริตใจ  โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กสม. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  อีกทั้งขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายได้ใช้สติ ความอดทนอดกลั้น ไม่ขยายผลไปสู่ความรุนแรง และการสร้างความเกลียดชัง  ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อนำไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ นำความสงบและสันติสุขคืนสู่ประเทศไทยโดยเร็ว

                     คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
8 ธันวาคม 2558

ไม่มีความคิดเห็น :